Dnes už chápeme jak snadno lze ztratit to, co považujeme za samozřejmé. Vyměnili jsme hodnoty rozvíjené po generace, naší kulturu i samotnou existenci státní za kulturu materialistickou a konzumní. Vyměnili jsme hodnoty věčné za hodnoty dočasné a je možné, že to co dnes ztrácíme a v co jsme po generace věřili se už nikdy nevrátí. Ekonomika je velmi důležitá, ale neměla by být tou nejdůležitější. Jinými slovy: Pokud jsme my, našim dětem hodnoty pěstované po generace nepředali, pak jsme morálně selhali a to bez ohledu na stav ekonomiky země.
      Vstupujeme do doby, kdy se svět spojuje, propojuje a globalizuje ohromující rychlostí a vstupujeme do světa, kde již dnes není nic jisté. Stojíme na křižovatce multikulturního odnárodňování a trvalé ztráty hodnot na kterých stojí naše společnost. Doba váhání, odkladů, účelových a polovičatých řešení je u konce. V tomto světě uspějí jen státy a národy s jasnou vizí a pevným programem národním, státy které vytrvale krok za krokem prosazují své cíle a idee doma i ve světě.

      Tyto internetové stránky si kladou za cíl oslovit co největší počet lidí všech profesí a sociálních skupin. Chceme sdružit všechny vlastenecky smýšlející jedince bez rozdílu pohlaví, národnosti, vzdělání či politického přesvědčení, avšak pevných morálních zásad a hodnot vycházejících z odkazu našich dějin a z odkazu našich předků. Hledáme vlastence, pro které není Československo jen názvem státu existujícího v minulosti, ale i názvem státu existujícího v budoucnosti. Žádná doba, stát či vláda a dokonce ani žádný člověk v minulosti, přítomnosti či v budoucnosti není a nebude bez chyb. V dobách minulých se stalo mnoho dobrého i špatného. Některým generacím přála doba jiným nikoliv. Někteří propásli vhodné šance, zatím co jiní bojovali s nepřízní osudu a přesto dosáhli úspěchu.

      Náš pohled na existenci a rozdělení Československa jakož i dalšího vývoje České a Slovenské republiky, stejně jako jakékoliv etapy dějin naší vlasti chceme a budeme posuzovat kriticky, racionálně, objektivně a věcně. Z chyb i úspěchů obou našich současných republik, jakož i z práce minulých generací pracujících před námi se snažíme poučit a optimisticky pracujeme na nových řešeních starých problémů, stejně jako na řešení problémů nových. Naší upřímnou snahou je pozitivně diskutovat a zhodnotit to, co se v minulosti naší země a našeho národa povedlo a i to, co se naopak nepovedlo či zanedbalo. Na základě tohoto poznání vyvodit příčiny a důsledky daného problému věcnou argumentací (tzn. bez zbytečných emocí) a poučit se z nich do budoucna.

     Nový stát Československý, o který usilujeme nemá být návratem k dobám minulým. V žádném případě nejde a nemá jít o rekonstrukci státu jak fungoval za první republiky, za republiky socialistické či jakékoliv jiné. Doby minulé se již nikdy nevrátí a jsou nevratné. Co možné je a co je naší výhodou? Je to šance začít znovu a lépe. S čistým štítem bez starých bolestí, s novou vírou a nadějí. Dnešní doba si žádá nové přístupy a nová řešení, ale hodnoty našich předků jsou nadčasové, jsou věčné. Je třeba znovu oživit staré hodnoty našich čs. legií, čistého vlastenectví, národního sebevědomí a začít pracovat pro dobro vlastního národa a státu, jakož i pro dobro celého světa. Proto si těchto hodnot važme, proto se je učme, proto je obohacujme a rozvíjejme, proto je naplňujme každodenní prací. Chceme spolupracovat na cílech, které nás spojují, na našich společných zájmech, na naší vlasti, na našem Československu. Cíle které nás rozdělují jsou zájmy malé, nicotné a nevedou k ničemu jinému než k chudobě. K chudobě kulturní, morální a konečně i k chudobě materiální.

      Každý z nás, má svou cestu životem, ale máme i společné cíle a povinnosti vůči dalším generacím. Tyto společné cíle na kterých se shodneme, mají mnoho různých cest a mnoho různých řešení (pravicové, levicové, křesťanské, zelené či jiné) a v dobré víře se můžeme v těchto řešeních lišit, avšak odpovědnost za zvolenou cestu, vždy musí převzít vůdci demokraticky zvolení. Každý má svou představu o tom, jak by měla naše země vypadat a jak by měla fungovat. Každý z nás, stejně jako každý z Vás má svou představu a měl by ji mít. Někdo má představu více pravicovou někdo více levicovou, někdo jinou, avšak jen ten, kdo nebude mlčet, jen ten kdo bude aktivně pracovat, myslet, naslouchat a rozumně mluvit, jen ten kdo bude mít dobrá řešení a schopnost nadchnout pro ně ostatní, bude mít nakonec skutečnou šanci získat podporu pro své řešení a prosazovat své vize. My, chceme hodně aktivních, ano, bude to znamenat pro nás větší konkurenci a uplatnění v politice bude těžší, ale o to přece nejde. V zájmu našeho státu a národa chceme, aby kvalita řešení, byla co nejvyšší. Vzájemnou konkurencí i vzájemnou spoluprací bude kvalita řešení stoupat, bude propracovanější, bude lepší, pro rozvoj a prosperitu naší země výhodnější.

      Naše nové Československo bude jen takové, jaké si je vybudujeme!

      Doufal jsem, že se objeví někdo, kdo se nebude bát, vést náš boj. Doufal jsem dlouhých 14 let, že přijde někdo tak velký a dokonalý člověk, státník a politický vůdce, kterého je možno oddaně následovat, podporovat a věřit mu. Čekal jsem někoho kdo vyřeší všechny naše problémy, naše starosti a který dá dohromady to co naši politici rozdělili, pokazili a zničili. Uvěznil jsem se v pasivním očekávání a čekal na zázrak, na spasitele. Jenže on nikdo nepřišel a nepřichází. Trvalo mi dlouho než jsem pochopil, že čekat nelze, že každý z nás musí jednat, být aktivní, bojovat se svou pasivitou jakož i s osudem který nám vnutili jiní, že je nutné bojovat za to co je správné, za to co je pravdivé. Musíme přestat čekat, musíme se hlásit o svou vlast, o svá práva, hrdě si stát za svým, nepovolit, musíme jednat, musíme se sjednotit.

      Vše co chceme a vše pro co jsme ochotní udělat vše, toho všeho lze dosáhnout! Jediná omezení, která máme jsou ty, které si sami sobě připustíme!

      Ten kdo věří v Masarykovy myšlenky a v Masarykovu demokracii, ten věří i v Československo a považuje ho za svou vlast. Naše vlast je v našich srdcích, ne na mapě či v občance. Věřte v Československo a Československo bude žít!!!

      Dnes vidím jasně! Já, vidím naší společnou sílu, naši bezbřehou a nezdolnou vytrvalost, naši pevnou vůli, nezměrné odhodlání, vidím optimismus, víru a naději. Vidím Československý stát sjednocený, svorný, jednotný a ke všem rovný, stát krásný a nádherný. Dnes vím, jsem si jist: Československý stát nebude již pouhou skvělou vidinou minulosti, ale opět se stane skutečností, velkou a nesmrtelnou, tak jak si to přáli legionáři a jak ji společně můžeme uskutečnit. Nikdo to za nás neudělá, to musíme my sami! Už nespěme! Je čas vstát a jít, je čas jednat, je čas pracovat! Vše už záleží na nás samotných, na každém z nás, na tobě! Už nemlč, jednej! Naše vlast je Československo, bojuj za ni s námi! Přihlas se hrdě k odkazu našich otců! Přihlas se k Československu! Buď aktivní! Potřebujeme každého, potřebujeme tebe!!!
                                                                                                                                                  Josef Ryšánek

Neptejte se, co vlast může udělat pro Vás, ptejte se co Vy můžete udělat pro ni!
[ J.F.Kennedy ]

Nakonec mívají takzvaní idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, národ a lidstvo víc než ti politikové, jak se jim říká, reální a chytří. Chytráci jsou koneckonců hloupí.
[ T.G.Masaryk ]

„Zvíťazíme, ak budeme my, Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s námi zle. V jednote je síla. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajte!“
[ M.R.Štefánik ]

Tyto internetové stránky byly založeny 2.7.2007 k 90 výročí bitvy u ZborovaTOPlist