Československé legie byly organizovány v sokolském duchu. Vycházelo se ze sokolských řádů, oslovovalo se bratře, zdravilo se Nazdar!

      Symbol Sokolského ideálu je Sokol – dravec ušlechtilých vlastností, symbol síly, rychlosti, cti a čestného boje.

      Být sokolem znamenalo vždy nejen rozvíjet svou tělesnou zdatnost, ale dodržovat i mravní zásady rovnosti, bratrství, kázně, vytrvalosti, lásky k vlasti, vůle, čestnosti, mravnosti, upřímnosti, družnosti, střídmosti, neohroženosti… Dobrovolná kázeň byla a je jednou z hlavních vlastností členů Sokola a vedla k upevňovaní vztahů v celém hnutí.

      Sokol vytrvale a soustavně připravoval náš národ na rány osudu. Jeho demokratické a humanitní idee byly trnem v oku všem totalitním režimům, a proto byl třikrát zakázán (za první a druhé světové války a za komunistického režimu).
Sokolská pohlednice
Sokolská pohlednice
Sokolská pohlednice
President Osvoboditel přihlíží průvodu sokolského dorostu v r. 1926 na Staroměstském náměstí.
T.G.M. s br. Dr. Karlem Hellerem a br. Vlad. Müllerem v Tyršově domě v květnu 1929


      „Vedle tradic husitských a táborských byla idea sokolská, která nás vedla, a disciplina i řád sokolský, který jednotlivci znali a jimž se podrobovali a které se jim stalo druhou přirozeností. Toto sokolství se vlilo v naši vítěznou armádu.“
T. G. Masaryk

      „Vzestup našeho národa si nelze představit bez Sokola, bez sokolské myšlenky… … nelze si představit skutečnou duši národa. Pevnou víru v demokracii, v rovnost národní a občanskou, ve věrnost národa a lidu dávala nám idea sokolská.“
E. Beneš

      „Sokol je v slovanských národoch znakom odvahy, síly mravnej a telesnej a mužnej krásy.“
M. R. Štefánik

      „Za bojů o naše osvobození bylo dobře vidět, co znamenala správně pochopená sokolská myšlenka. Chci věřit s Vámi, že Tyršův dům nám pomůže vychovat zdravý a zdravě myslící národ.“
T. G. Masaryk
(projev k otevření Tyršova domu)

President Osvoboditel přihlíží na sletiště v r. 1926, vítán starostou Č.O.S. br. Dr. J. Scheinerem.
T.G.M. odchází, provázen starostou Č.O.S. br. Dr. Stan. Bukovským, ze sletiště IX. sletu všesokol. v r.1932
T.G.M. v rozhovoru s náčelníkem Č.O.S. br. Dr. Jindrou Vaníčkem na sletišti v r. 1926 na VIII. sletu všesokol.
President Osvoboditel s br. Dr. Karlem Hellerem na sletišti v r. 1926
                                                  Ni zisk, ni slávu, je jen jedna čest,
                                            pro život příštích vlastní život nést.

                                                  Mrtví, živí, nerození dosud
                                            v bratrství vroucím neseme svůj osud.

                                                  Nechť silná těla vede silný duch.
                                            Svobodou, pravdou spjat je k druhu druh.

                                                  Sobectví, lži a nesvobodě ne!

                                                  Bratrství, pravdě, republice zdar!


                                            XI. všesokolský slet 1948
                                            Prostná cvičení – přísaha mužů republice